Sales Message Goes Here


Conditions of Use

Het liefst ziet De malle heks u in haar winkeltje in Tilburg, maar zij die bang zijn in padden of kikkers te veranderen bieden wij ook de mogelijkheid bestellingen te plaatsen over het wereldwijde spinnenweb. Om alles zo vlot en soepel mogelijk te laten verlopen maken wij gebruik van de volgende voorwaarden.
Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van De malle heks zijn de volgende algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met de genoemde voorwaarden.
Er kan slechts afgeweken worden van deze voorwaarden wanneer hier schriftelijk bericht over is gegeven door De malle heks.
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van De malle heks zijn vrijblijvend.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De malle heks webshop. De malle heks is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of eventuele voorwaarden aan de levering te koppelen. Wanneer een bestelling word geweigerd zal De malle heks dit laten weten binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.
Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief btw.. De verzendkosten zijn een vast tarief, er wordt een bewijs van ontvangst gevraagd.
Artikel 4. Levering
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
De malle heks is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten die deze manier van vervoeren oplevert worden gedragen door De malle heks.
De leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijving van enige levertijd geeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De malle heks verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De malle heks geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De malle heks daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, op de hoogte te brengen via info@malleheks.nl.
Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen 7 dagen na levering retour zenden aan:
De malle heks
Korvelseweg 108a
5025 JK Tilburg
Ook kunt u deze bezorgen bij de winkel zelf.
Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door u voldoende te zijn gefrankeerd, ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen. Het aankoopbedrag wordt, zonder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. Er kan ook gekozen worden de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten.
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De malle heks, dan wel tussen De malle heks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de Malle heks, is De malle heks niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door De malle heks.
Artikel 9. Persoonsgegevens/privacy verklaring
Zoals verwacht respecteert De malle heks de privacy van haar klanten en van gebruikers van haar site. Wij garanderen dat er vertrouwelijk word omgegaan met de informatie die u ons verschaft. Deze gegevens worden slechts gebruikt met het doel een bestelling zo vlot en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige, zoals het verzenden van De malle heks nieuwsbrief, zullen wij alleen gebruik maken van uw persoonlijke informatie met uw toestemming. De malle heks zal geen van uw persoonlijke gegevens verkopen aan derde partijen en zal slechts inzage in deze gegevens aan hen bieden wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestellingen. Benodigde gegevens zijn met name uw naam, afleveradres en e-mail adres. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website. Dit gebeurd door middel van de eerder genoemde nieuwsbrief.
Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De malle heks ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw besteling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De malle heks gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De malle heks kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 11. Diversen
Indien u aan De malle heks webshop schriftelijk opgave doet van een adres is de Malle heks gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De malle heks schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door De malle heks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De malle heks deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De malle heks in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De malle heks vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
De malle heks is bevoegd om bij uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
Your IP Address is: 3.236.46.172
Copyright © 2023 De malle heks. Powered by Zen Cart